Polityka Prywatności

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016, zwane dalej RODO, informujemy Państwa o sposobie i celu w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe (dalej zwane jako „dane związane z ochroną danych osobowych”, a także o przysługujących Pani /Panu prawach.

Jednym z priorytetów Polityki Prywatności obowiązującej w Concession Europe Sp. z o.o. jest poszanowanie prywatności osób odwiedzających stronę internetową Spółki.

 1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych i z kim można się kontaktować.

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Concession Europe Sp. z o.o., z siedzibą (15-688) Białystok, ul. Gen. George’a Smitha Pattona 4, zwana dalej „Administratorem” lub „Concession”, z którą można skontaktować się:
  – pisemnie, kierując korespondencję na adres (15-688) Białystok, ul. Gen. George’a Smitha Pattona 4,
  – telefonicznie, pod numerem tel. + 48 222903727
  – E-Mail: info@concession.pl
 2. Dlaczego, po co i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane osobowe.
  Concession Europe przetwarza Państwa dane osobowe w związku z:
  – procesem rekrutacji,
  – zawarciem umowy o pracę,
  – podpisaniem umów cywilnoprawnych,
  – podpisaniem umowy z innymi podmiotami gospodarczymi.
  – zapisaniem się przez Państwa do newslettera.

  1. Przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy odbywa się na podstawie art. 221 § 1 kodeksu pracy oraz art. 6 ust.1 pkt a) RODO i na podstawie udzielonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych

  2. Przetwarzanie danych osobowych pracowników, odbywa się na podstawie:
  – art. 221 §1 kodeksu pracy i art. 6 ust.1 punkt b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, gdzie stroną jest osoba, której dane dotyczą,
  – art. 6 ust. 1 punkt f) RODO, przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadniających interesów realizowanych przez Administratora (ochrona roszczeń),
  – art. 221 § 5 kp i art. 6 ust.1 pkt a) RODO – zgody wyrażonej przez pracownika

  3. Przetwarzanie danych osobowych osób będących stroną umowy cywilno-prawnej, odbywa się na podstawie:
  – ​art. 6 ust.1 pkt b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, gdzie stroną jest osoba, której dane dotyczą,
  – art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (ochrona roszczeń),
  – art. 6 ust. 1 punkt c) – przetwarzanie jest niezbędne dla wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (związane to jest z obowiązkami Administratora, w zakresie prawa podatkowego oraz ubezpieczeń społecznych).

  4. W związku z podpisaniem umowy z innymi podmiotami gospodarczymi, Administrator przetwarzać będzie dane osobowe osób:
  1. negocjujących umowy w imieniu kontrahenta (na podstawie art. 6 ust.1 lit f) RODO);
  2. podpisujących umowy w imieniu kontrahenta (na podstawie art. 6 ust.1 lit f) RODO);
  3. realizujących określone czynności, w związku z podpisaniem umowy gospodarczej przez Concession Europe (na podstawie art. 6 ust.1 lit f) RODO);
  4. przedstawicieli kontrahentów (na podstawie art. 6 ust.1 lit f) RODO);

  Przetwarzanie danych osobowych wymienionych powyżej na postawie art. 6 ust 1 lit. f) RODO, odbywa się w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami i związane jest z ochroną praw Administratora.

  5. Przetwarzanie Państwa danych w związku z zapisaniem się do Newslettera odbywa się na postawie Państwa zgody (art. 6 ust 1 lit a) RODO) oraz na podstawie (art. 6 ust.1 lit. f) RODO) prawnie uzasadniony interes administratora polegający na prowadzeniu działalności marketingowej.

  Państwa dane przetwarzane będą:
  – w zakresie podanym przez podmiot na rzecz którego świadczą Państwo usługi lub pracę. Zakres podanych danych to: imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, adres poczty elektronicznej, nr telefonu lub inne dane teleadresowe, niezbędne do komunikacji elektronicznej, w celu realizacji umowy podpisanej z Concession.
  – w celu dokonania rozliczeń z właściwymi organami oraz archiwacji dokumentów, w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, w szczególności przez przepisy ordynacji podatkowej i ustawy o rachunkowości, jak również ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z obowiązków nałożonych na Administratora, wynikających z treści art. 6 ust. 1 lit c) RODO.

 3. Komu możemy przekazać Państwa dane osobowe.
  ​Dane kandydatów do pracy udostępnione będą Zarządowi Concession Europe Sp. z o. o. oraz pracownikom Spółki obsługującym proces rekrutacji.

  Dane pracowników Spółki dostępne będą upoważnionym pracownikom, zajmującym się sprawami kadrowymi i podatkowymi.

  Dane osób reprezentujących kontrahentów, udostępnione będą pracownikom Concession Europe Sp. z o.o., bezpośrednio negocjującym i/lub podpisującym umowę z Państwem i/lub realizującym podpisaną umowę, jak również pracownikom świadczącym usługi księgowe.

  Państwa dane mogą być udostępnione innym odbiorcom, w celu wykonania umowy z Państwem i/lub w celu wykonania ciążącego na Concession Europe obowiązku prawnego, w oparciu o Państwa zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub kontrahenta Concession Europe. Odbiorcami danych mogą być w szczególności odpowiednie urzędy państwowe (w tym skarbowe i ZUS).

 4. Czy Państwa dane zostaną przesłane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską).
  ​Państwa dane nie będą przesyłane do państwa trzeciego.

  W sytuacji zamiaru przekazania danych do państwa trzeciego, Concession Europe zwróci się do Państwa o wyrażenie stosownej zgody, na podstawie art. 49 ust. 1 lit a) i b) RODO.

 5. Jak długo będą przetwarzane (przechowywane) Państwa dane.
  1. ​Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, wskazanych w pkt 2 niniejszej Polityki Prywatności, tj.:

  – w procesie rekrutacji, do czasu zakończenia tego procesu. W sytuacji niezatrudnienia kandydata do pracy, przesłane przez niego dane zostaną niezwłocznie zniszczone, a przesłane dokumenty zwrócone do nadawcy.
  – w okresie zatrudnienia, dane pracowników przetwarzane będą przez cały okres zatrudnienia, a po jego zakończeniu przez okres wymagany przez stosowne przepisy, związane z prawem podatkowym i ubezpieczeniem społecznym. W sytuacji wytoczenia postępowania sądowego związanego z zatrudnieniem pracownika, jego dane przechowywane będą do dnia prawomocnego zakończenia w/w postępowania.
  – w zakresie realizacji umowy zawartej z Concession Europe, do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie, przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń.
  – w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na Concession Europe, w związku z prowadzoną działalnością i realizacją zawartych umów, do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Concession Europe.
  – w zakresie przetwarzania realizowanego w oparciu o zgodę, do czasu zgłoszeniu przez Państwa żądania usunięciu danych.
  – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Concession Europe, stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.

  2. Państwa dane osobowe, przetwarzane podczas negocjacji umowy z podmiotem, który Państwa reprezentuje lub który jest Państwa pracodawcą, przechowywane będą aż do otrzymania informacji o nie podpisaniu umowy.

  3. Państwa dane osobowe przetwarzane w związku z podpisaniem i/lub realizacją umowy gospodarczej, przechowywane będą przez okres, w którym możliwe jest zgłoszenie roszczeń związanych z działalnością gospodarczą (tj. przez 3 lata od dnia podpisania umowy), a w razie zgłoszenia roszczeń, Państwa dane będą przechowywane do czasu zakończenia postępowania sądowego.

  4. Państwa dane osobowe przechowywane w związku z wykonywaniem obowiązków prawnych nałożonych na Concession Europe Sp. z o.o. przez przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy, przechowywane będą przez okres 5 lat, liczony od zakończenia roku, w którym zakończono działalność gospodarczą chyba, że Generalny Inspektor Informacji Finansowej na podstawie tych przepisów zażąda przechowywanie tej dokumentacji przez dłuższy okres.

  5. Państwa dane przechowywane będą przez okres 5 lat, w zakresie rozliczeń podatkowych i księgowych, liczonych po zakończeniu roku, w którym miało miejsce zdarzenie finansowe.

  6. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez czas obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu, w celach: dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych oraz statystycznych i archiwizacyjnych, przez okres ustalony we właściwych przepisach prawa.

 6. Jakie prawa przysługują Państwu, aby dane były odpowiednio chronione.
  Przysługuje Państwu prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe, a w sytuacji uzyskania potwierdzenia, zażądania udzielenia informacji na temat celu przetwarzania, kategorii przetwarzanych danych, odbiorcach danych, okresie przetwarzania danych, prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

  Przysługuje Państwu prawo do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w zakresie jakiego dotyczy ta zgoda, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

  Przysługuje Państwu prawo do uzyskania informacji o źródle dostępu do Państwa danych.

  Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Państwo uznają, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO.

  Ponadto, mają Państwo prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
  – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, chyba, że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa praw, które dotyczą dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 21 ust.1 RODO),
  – w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym wobec profilowania w celach marketingowych, w zakresie w jakim przetwarzanie danych związane jest z marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO).

 7. Czy mają Państwo obowiązek dostarczyć dane?
  ​​Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest konieczne do rozpoczęcia procesu rekrutacji, zawarcia umowy o pracę, przeprowadzenia negocjacji związanych z zawarciem umowy z kontrahentem gospodarczym, realizacji umowy z podmiotem, którego Państwo reprezentujecie lub który jest Państwa zleceniodawcą.

  W sytuacji niepodania przez Państwa danych osobowych, zawarcie i wykonanie umowy będzie niemożliwe, a w niektórych przypadkach bardzo utrudnione.

  W przypadku nie podania przez Państwa swoich danych osobowych na potrzeby obowiązków wynikających z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Concession Europe nie będzie mogło zawrzeć z Państwem umowy lub z podmiotem, którego Państwo reprezentują.

 8. Skąd pozyskujemy Państwa dane i jakie są ich kategorie.
  Większość przetwarzanych przez Concession Europe danych pochodzi bezpośrednio od Państwa, w szczególności dane uzyskane od Państwa w procesie rekrutacji oraz zatrudnienia.

  Dane osobowe przedsiębiorców pozyskujemy od nich bezpośrednio lub z innych źródeł publicznych, tj. z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.

  W przypadku danych osób reprezentujących przedsiębiorców lub też działających w inny sposób na ich rzecz, dane pozyskujemy również z ww źródeł, jak i od samych przedsiębiorców.

 9. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu.

  ​Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Concession Europe do automatycznego podejmowania decyzji o przetwarzaniu tych danych, ani też do ich profilowania.

 10. ​Możliwość kontaktu
  1. ​Concession Europe korzysta z podanego na wstępie adresu e-mailowego oraz adresów służbowych, adresów e-mailowych swoich pracowników, w celu przesłania odpowiedzi na zapytania ofertowe, w trakcie negocjacji umów, w okresie realizacji umów oraz w procesie rekrutacji pracowników. W celu zabezpieczenia się przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich do korespondencji e-mailowej, Concession Europe korzysta z odpowiednich zabezpieczeń, nie mniej jednak preferowana jest zaszyfrowana korespondencja.

  2. Ponadto zainteresowani mogą kontaktować się z Concession Europe Sp. z o.o. poprzez wysłanie formularza znajdującego się na stronie internetowej concession.pl/pl/kontakt. W formularzu Concession Europe prosi o podanie:

  imienia i nazwiska (nie jest to obowiązkowe),
  adresu e-mail (konieczne do nawiązania i kontynuowania kontaktu),
  treści wiadomości (konieczne do konkretyzacji zapytania).

  Wypełnienie przez nadawcę obowiązkowych danych jest warunkiem nawiązania kontaktu z zainteresowaną osobą i wyjaśnienia wszystkich zapytań.

  3. Podane w ten sposób dane osobowe są przetwarzane:
  – w celu podjęcia niezbędnych działań przed podpisaniem umowy lub do wykonania umowy z osobą podaną jako nadawca e-maila. (art. 6 ust 1 lit b) RODO;
  – w celach statystycznych, związanych zakresem zgłaszanych zapytań (art. 6 ust.1 lit f) RODO).

 11. Bezpieczeństwo Danych
  Dostęp do danych osobowych mają u Administratora jedynie upoważnione do tego osoby. Dane wykorzystywane są jedynie w zakresie niezbędnym do wykonania umów. Administrator zapewnia pracownikom mającym dostęp do danych osobowych udział w szkoleniach z zakresu ochrony danych osobowych. W celu minimalizacji zagrożeń związanych z naruszeniem lub wyciekiem danych osobowych w Concession Europe Sp. z o.o., obowiązują stosowne procedury i zabezpieczenia techniczne.

 12. Pliki Cookies
  Pliki cookies (potocznie nazywane ciasteczka), stanowią dane informatyczne, najczęściej pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkownika strony www. Pliki cookies znajdujące na stronie internetowej Concession Europe.

  Concession Europe wykorzystuje pliki cookies w celu gromadzenia statystyk oraz prawidłowego funkcjonowania serwisu. Każda z osób wchodzących na stronę internetową Concession Europe może wyłączyć działanie cookies, bez narażenia się na wylogowanie ze strony www.

 13. Zmiany Polityki Prywatności
  W sytuacji jakichkolwiek zmian dotyczących danych Administratora lub innych informacji wymienionych w Polityce Prywatności, Administrator dokona niezwłocznie aktualizacji niniejszego dokumentu.

  Niniejszy tekst Polityki Prywatności obowiązuje w Concession Europe Sp. z o.o. od dnia 1 sierpnia 2022 roku.