Projekty Unijne

Concession Polska

Concession Polska Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Dotacja na kapitał obrotowy dla CONCESSION POLSKA Sp. z o.o.” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.4 „Dotacje na kapitał obrotowy”.

Celem projektu jest pozyskanie wsparcia przez przedsiębiorcę w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).

Realizacja projektu pozwoli na zaspokojenie pilnych potrzeb przedsiębiorcy w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19.

Całkowita wartość projektu: 62 166,81 PLN.

Dofinansowanie projektu z UE: 62 166,81 PLN

Concession Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuję, że realizuje projekt pt.
„Internacjonalizacja spółki Concession Polska na rynkach Niemiec i Wielkiej Brytanii”
Wartość projektu wynosi 973 825,40, w tym dofinansowanie 387 663,75 zł i wkład własny 586 161,65 zł.

Celem projektu jest rozwinięcie działalności eksportowej spółki Concession Polska na rynku niemieckim i rynku brytyjskim poprzez wdrożenie opracowanej strategii biznesowej. Rezultatem projektu będzie nawiązana współpraca z klientami z Niemiec i Wielkiej Brytanii oraz wzrost przychodów ze sprzedaży eksportowej. Rezultaty projektu będą osiągnięte poprzez uczestnictwo w międzynarodowych targach: ISM, EuroShop, CineEurope, Retail Design Expo oraz wyjazdach zagranicznych.

Concession Europe

Firma CONCESSION EUROPE sp. z o.o. uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt „Przeprowadzenie procesu wzorniczego i wdrożenie innowacji produktowej w postaci modułowej budki akustycznej z możliwością samodzielnej konfiguracji, o rozszerzonych funkcjach użytkowych łączących możliwość pracy oraz relaksacji, wykonanej w zrównoważony sposób z materiałów ekologicznych i dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową”

Celem projektu jest lepsze dostosowanie oferty firmy do potrzeb, wymagań i oczekiwań klientów, zwiększenie atrakcyjności oferowanych produktów oraz poprawienie pozycji rynkowej poprzez opracowanie nowego produktu (innowacji produktowej) pn. Modułowa budka akustyczna z możliwością konfiguracji, o rozszerzonych funkcjach użytkowych łączących możliwość pracy oraz relaksacji, wykonana w zrównoważony sposób z materiałów ekologicznych i dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Projekt skierowany jest do pracowników biur oraz w szczególności do pracowników biur mający ograniczenia ruchowe i poruszający się na wózku, a także architektów, projektantów wnętrz, najemców biura/ właścicieli firm.

W ramach projektu planuje się realizację następujących zadań:

1. Opracowanie projektu wzorniczego prowadzącego do wypracowania modułowej budki akustycznej o unikatowych rynkowo cechach. W ramach tego zadania zostaną zrealizowane następujące działania:

 • Opracowanie wzornicze nowego produktu,
 • Konceptualizacja (tworzenie rozwiązań) oraz walidacja koncepcji,
 • Opracowanie projektu podstawowego (założenia prototypów),
 • Projekt wykonawczy (budowa prototypu),
 • Przeprowadzenie testów prototypów, a następnie jego doskonalenie.

 

2. Doradztwo w zakresie przygotowania produktu do uzyskania deklaracji EPD.

3. Rozwój technologii ICT uzupełniających niezinformatyzowane dotąd ogniwa łańcucha wartości, tj. zakup i wdrożenie modułów:

 • serwisowego dla nowego produktu,
 • magazynowego,
 • zarządzania wysyłką – implementacja modułu zarządzania wysyłką.


4. Zbudowanie dedykowanej strategii promocji ustandaryzowanego, modułowego produktu. W ramach działania planuje się zakup usług doradczych, dzięki którym możliwa będzie identyfikacja niezbędnych działań marketingowych w celu skutecznej promocji nowego produktu.

5. Rozwój parku maszynowego tj. uzupełnienie go o następujące środki trwałe:

 • Piła panelowa i piła formatowa,
 • Okleiniarka,
 • Centrum obróbcze wiertarskie i nestingowe.

W wyniku realizacji projektu zostanie wdrożona:

 • innowacja procesowa w postaci zmiany organizacji produkcji i rozpoczęcia produkcji seryjnej;
 • innowacja produktowa w postaci nowego produktu: modułowa budka akustyczna z możliwością samodzielnej konfiguracji;
 • innowacja organizacyjna tj. wdrożenie nowych metod podziału zadań i uprawnień decyzyjnych wśród pracowników w związku z rozpoczęciem produkcji seryjnej.

Dodatkowo w wyniku realizacji projektu: 

 • planowane jest zgłoszenie do ochrony wzoru przemysłowego nowego produktu;
 • zostanie utworzone 1 nowe stanowisko pracy;
 • planowane jest uzyskanie przychodów ze sprzedaży nowych produktów.


#FunduszeUE    #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu: 6 314 795,40 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 2 549 588,00 zł

 

Concession Europe Sp. z o.o. realizuje projekt pod nazwą: „Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstwa Concession Europe Sp. z o.o., poprzez wprowadzenie nowego modelu biznesowego.” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności oraz internacjonalizacja działalności przedsiębiorstwa Concession Europe Sp. z o.o.

Cele szczegółowe to:

 • rozwój działalności eksportowej na wybranym rynku docelowym,
 • rozwój sieci kontaktów i poszerzenie bazy zagranicznych kontrahentów,
 • zbudowanie rozpoznawalności firmy na rynku międzynarodowym.

Cele zostaną osiągnięte poprzez realizację następujących działań:

 • Udział w 2 misjach gospodarczych na rynku szwajcarskim,
 • Zakup usług doradczych pod kątem rynku szwajcarskiego w zakresie wyszukiwania kontaktów handlowych, przygotowania kanałów dystrybucji, przygotowania planu kampanii promocyjnej,
 • Zakup środków trwałych: elektro-hydraulicznej gilotyny do pakietów forniru (zakup ten przyczyni się do poprawienia jakości świadczonych usług),
 • Zakup specjalistycznych usług związanych bezpośrednio z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności w zakresie przygotowania materiałów promocyjnych.

Planowane efekty projektu:

 • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport,
 • podpisanie nowych kontraktów zagranicznych,
 • wzrost rozpoznawalności firmy na rynkach zagranicznych.

Okres realizacji projektu od 01/06/2022 r. do 31/12/2023 r.

Wartość projektu ogółem: 557 793,00 PLN

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 477 500,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich (EFRR): 405 875,00 PLN

Concession Europe Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Wzmocnienie konkurencyjności firmy Concession Europe Sp. z o.o. poprzez zwiększenie jej potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności przedsiębiorstwa poprzez zaprojektowanie nowej linii produktów.” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, oś priorytetowa I „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, Działanie 1.4 „Wzór na konkurencję”.

Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy Concession Europe Sp. z o.o. poprzez zwiększenie jej potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności przedsiębiorstwa poprzez zaprojektowanie nowej linii produktów akustycznych. Cel strategiczny realizowany będzie poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnego rozwiązania systemowego akustycznych elementów wyposażenia wnętrz jako uzupełnienia do aktualnie posiadanych w portfelu produktów Yellow Acoustic oraz poprzez wdrożenie innowacji procesowej i marketingowej do działalności przedsiębiorstwa.

Całkowita wartość projektu: 4 010 945.88 PLN.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 932 058.96 PLN.

Concession Europe Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Dotacja na kapitał obrotowy dla CONCESSION EUROPE Sp. z o.o.” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, oś priorytetowa I „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, Działanie 1.5 „Dotacje na kapitał obrotowy”.

Celem projektu jest pozyskanie wsparcia przez przedsiębiorcę w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).

Realizacja projektu pozwoli na zaspokojenie pilnych potrzeb przedsiębiorcy w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19.

Całkowita wartość projektu: 254 640,39 PLN.

Dofinansowanie projektu z UE: 254 640,39 PLN.