Projekty Unijne

Concession Polska


Concession Polska Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Dotacja na kapitał obrotowy dla CONCESSION POLSKA Sp. z o.o.” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.4 „Dotacje na kapitał obrotowy”.

Celem projektu jest pozyskanie wsparcia przez przedsiębiorcę w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).

Realizacja projektu pozwoli na zaspokojenie pilnych potrzeb przedsiębiorcy w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19.

Całkowita wartość projektu: 62 166,81 PLN.

Dofinansowanie projektu z UE: 62 166,81 PLN.

UE

 

Concession Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuję, że realizuje projekt pt.
"Internacjonalizacja spółki Concession Polska na rynkach Niemiec i Wielkiej Brytanii"
Wartość projektu wynosi 973 825,40, w tym dofinansowanie 387 663,75 zł i wkład własny 586 161,65 zł.

Celem projektu jest rozwinięcie działalności eksportowej spółki Concession Polska na rynku niemieckim i rynku brytyjskim poprzez wdrożenie opracowanej strategii biznesowej. Rezultatem projektu będzie nawiązana współpraca z klientami z Niemiec i Wielkiej Brytanii oraz wzrost przychodów ze sprzedaży eksportowej. Rezultaty projektu będą osiągnięte poprzez uczestnictwo w międzynarodowych targach: ISM, EuroShop, CineEurope, Retail Design Expo oraz wyjazdach zagranicznych.

 

UE

Concession Europe


Concession Europe Sp. z o.o. realizuje projekt pod nazwą: „Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstwa Concession Europe Sp. z o.o., poprzez wprowadzenie nowego modelu biznesowego.” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności oraz internacjonalizacja działalności przedsiębiorstwa Concession Europe Sp. z o.o.

Cele szczegółowe to:

 • rozwój działalności eksportowej na wybranym rynku docelowym,
 • rozwój sieci kontaktów i poszerzenie bazy zagranicznych kontrahentów,
 • zbudowanie rozpoznawalności firmy na rynku międzynarodowym.


Cele zostaną osiągnięte poprzez realizację następujących działań:

 • Udział w 2 misjach gospodarczych na rynku szwajcarskim,
 • Zakup usług doradczych pod kątem rynku szwajcarskiego w zakresie wyszukiwania kontaktów handlowych, przygotowania kanałów dystrybucji, przygotowania planu kampanii promocyjnej,
 • Zakup środków trwałych: elektro-hydraulicznej gilotyny do pakietów forniru (zakup ten przyczyni się do poprawienia jakości świadczonych usług),
 • Zakup specjalistycznych usług związanych bezpośrednio z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności w zakresie przygotowania materiałów promocyjnych.


Planowane efekty projektu:

 • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport,
 • podpisanie nowych kontraktów zagranicznych,
 • wzrost rozpoznawalności firmy na rynkach zagranicznych.
   

Okres realizacji projektu od 01/06/2022 r. do 31/12/2023 r.

Wartość projektu ogółem: 557 793,00 PLN

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 477 500,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich (EFRR): 405 875,00 PLN

UE

 

Concession Europe Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Wzmocnienie konkurencyjności firmy Concession Europe Sp. z o.o. poprzez zwiększenie jej potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności przedsiębiorstwa poprzez zaprojektowanie nowej linii produktów.” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, oś priorytetowa I „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, Działanie 1.4 „Wzór na konkurencję”.

Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy Concession Europe Sp. z o.o. poprzez zwiększenie jej potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności przedsiębiorstwa poprzez zaprojektowanie nowej linii produktów akustycznych. Cel strategiczny realizowany będzie poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnego rozwiązania systemowego akustycznych elementów wyposażenia wnętrz jako uzupełnienia do aktualnie posiadanych w portfelu produktów Yellow Acoustic oraz poprzez wdrożenie innowacji procesowej i marketingowej do działalności przedsiębiorstwa.

Całkowita wartość projektu: 4 010 945.88 PLN.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 932 058.96 PLN.

UE

 

Concession Europe Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Dotacja na kapitał obrotowy dla CONCESSION EUROPE Sp. z o.o.” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, oś priorytetowa I „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, Działanie 1.5 „Dotacje na kapitał obrotowy”.

Celem projektu jest pozyskanie wsparcia przez przedsiębiorcę w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).

Realizacja projektu pozwoli na zaspokojenie pilnych potrzeb przedsiębiorcy w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19.

Całkowita wartość projektu: 254 640,39 PLN.

Dofinansowanie projektu z UE: 254 640,39 PLN.

UE

 

Concession Europe Sp. z o.o realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020,
oś priorytetowa I " Przedsiębiorcza Polska Wschodnia", Działanie 1.4 „Wzór na konkurencję".

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wykorzystanie wzornictwa w przedsiębiorstwie i wdrożenie do oferty nowych lub znacząco udoskonalonych produktów/usług określonych w wyniku przeprowadzenia audytu wzorniczego. W wyniku realizacji projektu przedsiębiorstwo Concession Europe Sp. z o.o umocni pozycję na rynku poprzez dywersyfikację oferty, a produkty/usługi opracowane w wyniku realizacji projektu przyczynią się do rozwoju przedsiębiorstwa, wzrostu jego innowacyjności, konkurencyjności oraz wzrostu przychodów.

Całkowita wartość projektu: 50 430,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 34 850,00 PLN

 

ue